Predávajúci:

ski-outlet.sk

BABYLON gmbh s.r.o,

Jesenského 849/5

920 01 Hlohovec

IČO: 47341696

DIČ: 2023842337

(ďalej aj len “predávajúci”).

Tieto obchodné podmienky upravujú rozsah práv a povinností, ktoré Vám vznikajú pri používaní internetového obchodu www.ski-outlet.sk a využívaní jeho služieb. Prístupom, používaním, navštevovaním alebo prehliadaním domén www.Ski-outlet.sk prijímate, súhlasíte s nimi a zároveň sa zaväzujete ich dodržiavať.

Predávajúci má právo kedykoľvek dočasne alebo natrvalo pozastaviť využívanie ktorejkoľvek služby, nahradiť túto službu inou službou, s oboznámením alebo bez oboznámenia kupujúceho. Rovnako si vyhradzuje právo na ukončenie prevádzkovania domén ski-outlet.sk.

Predávajúci má právo zrušiť možnosť využívať služby kupujúcemu v prípade jeho konania v nesúlade s týmito obchodnými podmienkami.
Predávajúci má právo na náhradu škody spôsobenej kupujúcim konaním v rozpore s týmito obchodnými podmienkami.

I. Objednávka

1) Kupujúci objednáva tovar jedným z nasledovných spôsobov:
vyplnením formulára v časti objednávka, zadaním všetkých údajov, ktoré sú označené ako povinné.
Kupujúcemu je následne doručené potvrdenie o prijatí objednávky do systému.
Vyplnením polí povinných údajov v objednávke kupujúci dáva súhlas na zaregistrovanie v internetovom obchode prevádzkovanom Obchodníkom.

2) Kúpna zmluva je uzatvorená na základe Záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim, ktoré je doručené kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú v objednávke zvyčajne do 10 pracovných dní od vygenerovania potvrdenia o prijatí objednávky do systému.

3) Vo formulári objednávka si kupujúci súčasne zvolí spôsob platby a spôsob dopravy na základe možností ponúkaných predávajúcim. Kúpnu cenu tovaru môže kupujúci zaplatiť nasledovným spôsobom:
– na dobierku

II. Storno objednávky

Storno objednávky kupujúcim

1) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku pred jej záväzným potvrdením kedykoľvek aj bez udania dôvodu.

2) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v dojednanej lehote. Predávajúci si v tomto prípade neúčtuje storno poplatok.

3) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu, až do okamihu, kým tovar nebol zaslaný na adresu kupujúceho. Predávajúci si v tomto prípade môže účtovať storno poplatok, maximálne však vo výške 10% z kúpnej ceny, t.j. sumy objednávky bez nákladov na poštovné a balné. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní od stornovania objednávky, po odrátaní storno poplatku.

4) Stornovanie objednávky vykoná kupujúci prostredníctvom emailu info@ski-outlet.sk na adresu predávajúceho, pričom v emaily uvedie údaje potrebné na identifikáciu kupujúceho a jeho objednávky, ktorá je predmetom stornovania.

Stornovanie objednávky predávajúcim

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • a) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedený email)
 • b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní od stornovania objednávky
 • c) kupujúcim uvedené údaje sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé
 • d) kupujúci je na základe histórie jeho nákupov pre predávajúceho nedôveryhodným

III. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1) Zákazník, fyzická osoba, ktorý nekupuje tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je:

 • a) predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa
 • b) predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré kupujúci rozbalil alebo aktivoval alebo registroval,
 • c) predaj novín, časopisov a periodickej tlače

2) Odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu emailom alebo písomne na adresu predávajúceho. Email: info@ski-outlet.sk , Adresa: BABYLON gmbh s.r.o, Jesenského 849/5, 920 01 Hlohovec

3) Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

4) Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy . V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od zmluvy.

5) Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy cenu tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

6) Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu , preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku.

IV. Dodacie podmienky

1) Dodanie tovaru uskutoční predávajúci v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne do 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť do 30 kalendárnych dní od doručenia objednávky.

2) Predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Dňom zdaniteľného plnenia je deň vyskladnenia tovaru na koncového zákazníka. Súčasťou dodávky tovaru nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad o kúpe a návod na používanie výrobku. Predávajúci vydá na žiadosť kupujúceho záručný list. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu doklad o kúpe.

3) V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava, pošta…) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, kupujúci je povinný si vyplniť dátum predaja, odpovedajúci predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade nebude prípadná reklamácia uznaná.

4) Predávajúci poskytuje rozvoz a doručenie tovaru na území Slovenskej republiky. Spôsob doručenia tovaru si kupujúci zvolí vo formulári Objednávka.

VI. Ochrana osobných údajov

Používaním tohto internetového obchodu kupujúci udeľuje súhlas prevádzkovateľovi na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo formuláre Objednávky za účelom dodania tovaru podľa objednávky kupujúceho. Kupujúci je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom písomného oznámenia doručeného predávajúcemu.

V takom prípade je prevádzkovateľ povinný prestať okamžite spracovať osobné údaje, resp. uplynutím inej lehoty stanovenej právnym predpisom pre evidovanie alebo archiváciu materiálov obsahujúcich tieto údaje. Zároveň zruší registráciu dotknutého kupujúceho, čím zaniká jeho možnosť využívať služby podliehajúce registrácii.

Kupujúci súčasne, zaškrtnutím príslušnej voľby v časti formulár objednávky, udeľuje súhlas/nesúhlas na zasielanie informácií o novinkách v internetovom obchode e-mailom. Ak si naďalej kupujúci nebude želať tieto informácie, môže kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Akékoľvek osobné údaje a iné informácie podané predávajúcemu v súvislosti s poskytovaním služieb budú uchovávané v databáze prevádzkovateľa, ktorá bude spracovávaná a používaná po dobu poskytovania týchto služieb. Pokiaľ sú zákonmi stanovené povinnosti uchovávať takéto údaje po dlhší čas, prevádzkovateľ ich bude uchovávať počas celej doby takto stanovenej povinnosti.

Okrem osobných údajov, ktoré poskytnete prevádzkovateľovi, môžu domény internetového obchodu www.ski-outlet.sk využívať technologické možnosti, ktoré umožňujú získavať určité technické informácie ako sú vaša internetová adresa, počítačový operačný systém, typ prehliadača, pohyb na stránkach a adresa odkazovaných webových stránok.

Prevádzkovateľ môže z vlastnej iniciatívy alebo na vašu žiadosť nahradiť, upraviť, alebo vymazať akékoľvek neúplné, nepresné, alebo zastarané osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ uchováva v súvislosti s prevádzkou internetového obchodu.

Prevádzkovateľ nebude monitorovať, upravovať, alebo odhaľovať akékoľvek informácie, ktoré získa komunikáciou s kupujúcim, okrem prípadov, keď to bude nevyhnutné za účelom splnenia zákonnej požiadavky príslušných orgánov alebo právneho postupu, ktorý bude prevádzkovateľ musieť dodržať za účelom ochrany a obrany práv predávajúceho alebo prevádzkovateľa, ochrany osobnej bezpečnosti kupujúceho alebo verejnej bezpečnosti.

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať súhrnné štatistiky o kupujúcich, využívaných službách, návštevnosti a podobné informácie o stránkach dôveryhodným tretím stranám. Tieto štatistiky však nezahŕňajú žiadne informácie identifikujúce užívateľa.

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť relevantné osobné údaje, ktoré získal od kupujúceho dôveryhodným tretím stranám, ktorým postúpil svoje práva z dôvodu vymáhania škody. Na takéto konanie prevádzkovateľa alebo predávajúceho dáva kupujúci svoj výslovný súhlas.

V. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

1) Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade doručovania kuriérskou službou, ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o škode za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

2) Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po jeho zistení., t.j. pri prvom použití. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

3) Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť v dôsledku opotrebenia výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mala vec v čase prevzatia veci kupujúcim. Pri predaji použitých vecí nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením tovaru. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

4) V zmysle Občianskeho zákonníka, záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim.

5) Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

6) V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.

7) Ak ide o vady tovaru, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo:

 • a) na odstránenie vady: predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní, vadu odstrániť. Ak predávajúci v tejto lehote vadu neodstráni, kupujúci má nárok na postup, akoby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.
 • b) na výmenu veci alebo ak sa vada týka iba súčasti veci, na výmenu tejto vadnej súčasti. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • c) na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy. Kupujúci má právo na výmenu veci, ak nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád riadne užívať. Opätovným vyskytnutím sa vady po oprave je, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe dvakrát opravovaná, vyskytne opätovne. O rovnakú vadu nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá nebola ešte reklamovaná. O väčší počet vád sa jedná, ak má vec najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní veci.

8) Ak ide o vady tovaru, ktoré sú neodstrániteľné, kupujúci má právo:

 • a) na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy, t.j. na vrátenie celej kúpnej ceny. Uvedené práva má kupujúci len v tom prípade, ak nemôže vec pre neodstrániteľnú vadu užívať ako vec bez vady. V opačnom prípade má právo len na zľavu z ceny. Je na kupujúcom, aby si zvolil medzi výmenou veci alebo odstúpením od zmluvy, pričom tento svoj výber už následne nemôže meniť, iba ak by ním zvolený spôsob nebol možný.
 • b) na primeranú zľavu z kúpnej ceny

9) Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

11) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade, že:

 • a) závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (včítane zásahov a úprav neautorizovaným servisom)
 • b) poškodenie vzniklo živelnými pohromami ako búrkami, povodňami, požiarom
 • c) výrobok bol mechanicky poškodený (pádom, nárazom, a pod.)
 • d) výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu a neboli dodržané upozornenia v uvedené návode

10) Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému servisu. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní (na základe vyjadrenia autorizovaného servisu). Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Zostante informovaný